اهداف دانشگاه
1395/3/11 سه‌شنبه


دانشگاه در جهت ارتقاء سطح علمی و توسعه هر چه بیشتر جامعه با تربیت دانشجویان فعالیت دارد

1