1395/3/11 سه‌شنبه


تلفن دانشگاه:08435226713

مسئول  فارغ التحصیلان : رودابه محمدزاده- داخلی 15

کارشناس نقل و انتقالات،تغییررشته و مهمان دائم و پذیرش و ثبت نام - سمیه روشنی - داخلی 13 و 20

مسئول برگزاری کلاس و امور معرفی به استاد: سیده مریم حسینی نیا- داخلی 13 و 20

کارشناس  فارغ التحصیلان:کلثوم غلامی - داخلی 15

مسئول برنامه ریزی درسی و ارائه درس: معصومه عموزاده (عضو علمی ) - داخلی22

مسئول امتحانات: بهمن غلامی (عضو علمی) - داخلی 21

مسئول امور دانشجویی : محمدرضا منفرد

مسئول کتابخانه و امور معادلسازی : عظیم علیشائی