1394/12/17 دوشنبه
دانشگاه پیام نور واحد دره شهر در سال 1384 تاسیس گردید و هم اکنون دانشگاه دارای 20 رشته و 902 نفر دانشجو می باشد .