1395/3/11 سه‌شنبه

دکترعلی مقدم دارای دکتری رشته مهندسی کشاورزی  از سال 1391 تاکنون  ریاست دانشگاه را بر عهده دارند.

شماره تماس 08435226713 و 08435228324

ایمیل : Ali.mogadam57@gmail.com