نشانی: دره شهر- کوی ایثارگران بلوار کاوه- دانشگاه پیام نور واحد دره شهر

شماره های تماس: 08435226713- 08435226714

دورنگار : 08435228324