اهداف دانشگاه


دانشگاه در جهت ارتقاء سطح علمی و توسعه هر چه بیشتر جامعه با تربیت دانشجویان فعالیت دارد

1